โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างสำรวจ และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์หลายด้านเราสามารถใช้เรขาคณิตพลวัตสร้าง   ตัวแบบ เชิงคณิตศาสตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์ได้หลากหลายตั้งแต่การค้นหาในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปร่างและจำนวนไป จนถึงภาพวาดขั้นสูงที่มีความซ้ำซ้อน และเคลื่อนไหวได้สำหรับนักเรียน Sketchpad ไม่เพียงช่วยเสริม ความรู้ความเข้าใจเรขาคณิตในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัสและวิชาอื่นๆอีกด้วย